Test Thư Mục Chuyển Đổi Số

https://andienbencat.gov.vn/wp-content/uploads/2023/12/Smart-VPN-Client.zip

 

https://andienbencat.gov.vn/wp-content/uploads/2023/12/VGCA2-bit4id_xpki_1.4.10.764-ng-user-vgca-pkimgr-bwc.zip

 

https://andienbencat.gov.vn/wp-content/uploads/2023/12/VGCA1-vSignPDF_3.1.8.zip

 

https://andienbencat.gov.vn/wp-content/uploads/2023/12/VNPT-CA-Plugin_Office_Setup_1.0.4.0_NetFW35.zip

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *