Quy trình thủ tục Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Trình tự thực hiện:

+ Người có yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả từng loại việc cho người đi đăng ký; nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người có yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ; văn bản hướng dẫn phải ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện; cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp hồ sơ.

+ Công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ;

+ Sau khi công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã thực hiện việc đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ lập lập hồ sơ cấp Thẻ bảo hiểm y tế chuyển cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.

+ Cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ, nếu thấy đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em (trong thời hạn 10 ngày).

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết, hoàn thiện.

+ Cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển trả Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người có yêu cầu.

Khi trả Giấy khai sinh cho người có yêu cầu, công chức Tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, yêu cầu người có yêu cầu ký tên vào Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh.

 – Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định.

+ Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

+ Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu quy định).

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội, thì thời gian giải quyết được kéo dài thêm nhưng không quá hai (02) ngày làm việc. Trong trường hợp này, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dân biết và hẹn lại ngày trả kết quả.

Đối tượng thực hiện TTHC: Trẻ em dưới 06 tuổi

Cơ quan thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan phối hợp: Không.

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy khai sinh (bản chính), Thẻ Bảo hiểm y tế.

Lệ phí (nếu có): 5.000 đồng/trường hợp

Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn; người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai đăng ký khai sinh;

+Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):

+ Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc cùng thuộc địa bàn một quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

– Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014);

+ Luật hộ tịch năm 2014;

+ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

+ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

+ Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

+ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi;

+ Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND9 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (2)……………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (3) ………………………………………………………………………………………………………………

Quan hệ với người được khai sinh: ……………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………..ghi bằng chữ: ……………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh: (4)………………………………………………………………………………………………………………….

Giới tính:………………….. Dân tộc: ……………….. ………..Quốc tịch: ………………………………….

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: ……………………………………………………………………………………..

Năm sinh(5): …………………….. Dân tộc: ………………….Quốc tịch: ………………………………….

Nơi cư trú: (3) …………………………………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người cha: …………………………………………………………………………………….

Năm sinh(5): …………………….. Dân tộc: ……………………Quốc tịch: ………………………………..

Nơi cư trú: (3) ………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

                                Làm tại: ……………………., ngày ……….. tháng ……… năm …………..

  Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị thực hiện việc đăng ký khai sinh

(2) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký (ghi số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế)

            Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014.

(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính

            Ví dụ: – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

– Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra.

            Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(5) Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹ.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH

ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

  1. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………… [02]. Giới tính:……………

[03]. Ngày, tháng, năm sinh:…………… /………….. /………………. [04]. Quốc tịch:……………………………….

[05]. Dân tộc:……………………………….. [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………………………………….

[07]. Điện thoại:………………………………………… [08]. Email (nếu có):……………………………………………….

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã An Tây  [09.2]. Huyện: Bến Cát  [09.3]. Tỉnh: Bình Dương

[10]. Họ tên mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ………………………………………………………………….

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:………………………………………………..

[11.2]. Xã:…………………………………….. [11.3]. Huyện:…………………………………. [11.4]. Tỉnh:……………..

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

  1. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT
[13]. Mã số BHXH:……………………………………………………………….. [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………… [14.2]. Giới tính:…………

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. /………….. /………………… [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã…………………………………………… Huyện:………………………………………………. Tỉnh:…………………………….

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………………….

[15]. Mức tiền đóng: ……………………………………  [16]. Phương thức đóng:………………………………………

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: ……………………………………………………………………………….

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ………………………………………………………………………………………..

[19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai
 
Ghi chú: Người tham gia tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn.

 

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ:………………………………………………………………………………… Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú)……………………

Mã số hộ gia đình:………………………………………………………………………. Điện thoại liên hệ……………………………………..

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể: Ấp                                      Xã (phường, thị trấn): An Điền, Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh): Bến Cát ;Tỉnh (Tp thuộc Trung ương): Bình Dương

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt Họ và tên Mã số BHXH Ngày tháng năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Nơi đăng ký khai sinh Mối quan hệ với chủ hộ Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu Ghi chú
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

Tải về: 1. TK đăng ký khai sinh

tk1 QD 505 (1)

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *