Hội nghị học tập, tuyên truyền, thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2023; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình số 100-CTr/TU của Tỉnh ủy Bình Dương, Kế hoạch số 96-KH/TU của Thị ủy Bến Cát

Sáng ngày 13/5/2023, tại hội trường UBND xã An Điền, đồng chí Lê Nguyên Khôi – ThUV, Bí thư Đảng ủy xã An Điền đã thực hiện triển khai Hội nghị học tập, tuyên truyền, thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2023; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình số 100-CTr/TU của Tỉnh ủy Bình Dương, Kế hoạch số 96-KH/TU của Thị ủy Bến Cát về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Kết quả có 210 đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã An Điền tham dự học tập chuyên đề năm 2023 và Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình số 100-CTr/TU của Tỉnh ủy Bình Dương, Kế hoạch số 96-KH/TU của Thị ủy Bến Cát. Để Nghị quyết, Chuyên đề của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống, đồng chí Báo cáo viên Lê Nguyên Khôi đã đổi mới phương pháp truyền đạt để đảng viên có sự tương tác trong Hội nghị. Từ đó, đảng viên nắm vững hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đã hướng dẫn đảng viên sử dụng tài liệu hội nghị trên không gian mạng và không sử dụng tài liệu giấy.


Nguồn tin: Đảng ủy xã An Điền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *