1. Về cơ cấu, tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã
  2. Chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Văn Thanh
  3. Phó chủ tịch HĐND: Đ/c Nguyễn Văn Vọt

Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã do cử tri bầu trong nhiệm kỳ 2016-2021 là 29 vị đại biểu, trong đó Thường trực Hội đồng nhân dân gồm có Chủ tịch và  Phó Chủ tịch; Hội đồng nhân dân xã có 02 Ban: Ban Kinh tế – Xã hội và Ban Pháp chế, mỗi Ban gồm có Trưởng ban, Phó ban và 03 thành viên.

– Tuổi đời:

* Đại biểu lớn tuổi nhất: 64 tuổi. Đại biểu nhỏ tuổi nhất: 28 tuổi. Đảng viên 26 vị chiếm 89,65%, ngoài Đảng 03 vị chiếm 10,34%

       – Về giới tính:

               * Đại biểu nữ:                              06/29 vị chiếm     20,68  %;

               * Đại biểu nam:                           23/29 vị chiếm     79.31 %.

        – Học vấn:

* Đại học:                                   16/29 vị chiếm     55,17%;

* Trung cấp:                                05/29 vị chiếm     17,24%;

* Khác:                                         07/29 vị chiếm     24,13%.

– Lĩnh vực công tác:

* Công tác Đảng                          03/29 vị chiếm    10,34%;

* Công tác chính quyền               08/29 vị chiếm     27,58%;

* Công tác Mặt trận, đoàn thể      05/29 vị chiếm     17,24%;

* Các công tác khác                     13/29 vị chiếm     44,82%.

   Mọi hoạt động Hội đồng nhân dân đều được thực hiện đúng theo Luật tổ Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, quy chế hoạt động được thực hiện nghiêm túc; Sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng giữa thường trực Hội đồng nhân dân với các Ban Hội đồng nhân dân, các nhóm đại biểu và các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương… đã đảm bảo cho việc thực hiện tốt mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

  1. Về cơ cấu, tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã
  2. Chủ tịch UBND: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Loan
  3. Phó chủ tịch UBND (phụ trách khối kinh tế): Đ/c Nguyễn Văn Phương
  4. Phó chủ tịch UBND (phụ trách khối văn hóa): Đ/c Trần Thanh Liêm

Mọi hoạt động ủy ban nhân dân đều được thực hiện đúng theo Luật tổ Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, quy chế làm việc của UBND cấp xã ban hành.