Công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện công văn số 33-CV/TU, ngày 26/10/2020 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc gửi và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhằm đẩy mạnh việc tổ chức công bố, thảo luận lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của Đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toang quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát ban hành công văn số 28-CV/TU, ngày 03/11/2020 về việc tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bao gồm: (Nhấp vào để tải về)

CV 28 lấy ý kiến dự thảo văn kiện ĐH XIII

Dự thảo báo cáo chính trị của BCHTƯ Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2021-2025

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030

Đề nghị các Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị – xã hội; Cấp ủy các chi, đảng bộ; các cơ quan, ban, ngành tích cực tổ chức thảo luận, góp ý vào các văn kiện trên, tổng hợp các ý kiến góp ý gửi về Ban Thường vụ Thị ủy (qua Ban Tuyên giao Thị ủy).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *