Cập nhật kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 xã An Điền năm 2020

Ngày 12/9/2020, tại Hội trường UBND xã An Điền. Ngành Quân sự với ngành Công an xã đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 trên địa bàn xã An Điền. Thông qua Hội nghị này nhằm mục đích bồi dưỡng quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược Quốc phòng và An ninh trong thời kỳ mới, kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với QPAN; quán triệt những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; làm cơ sở vận dụng vào thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *